دانلود رمان چرخ و فلک pdf از جواد رادمهر با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان چرخ و فلک pdf از جواد رادمهر با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان جواد رادمهر مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان چرخ و فلک

افشین پس از سال ها دوری با ترس از اینکه چه چیزی انتظارش را مـی کشـد به خانه ی پدری اش باز مـی گردد.

پس از رویارویی با همسرش از آنچه که در سالهای دوری اش بر خا نواده اش گذشتـه با خبر مـی شود

هنوز به روال جدیـد زندگی عادت نکرده که ملیسا به بهانه ی پروژه ی دانشگـاهی او را به جمع

دوستانش مـی برد. افشین در آنجا با دختر جوانی آشنا مـی شود و…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان گناه مـیکنم تـورا

قسمت اول رمان چرخ و فلک

چشمامو باز کردم همه جا تاریک بود.بوی نم آزاردهنده بود

ازدرد به خـودم مـی پیچیـدم.با تمام تـوانی که تـو وجودم

مونده بود فریاد زدمو کمک خـواستم!چیزی یادم نمـیاد

چیشـده!؟من برای چی اینجا هستم!؟

بعدا چند لحظه صدای پا به گوشم رسیـد،نزدیکو نزدیک تر

با صدای حرکت کلیـد تـوی قفل در به زحمت خـومو جمع و

جور کردم وبه دیوار تکیه کردم.با باز شـدن در شعاعی از

نور وارد اتاق شـد،دستمو باال آوردم تا جلوی نور رو که

چشممو اذیت مـی کرد بگیرم .

ردی جلوی در ظاهر شـد،قدی کشیـده،عضالتی ورزیـده وصورتی

پراز ریش با موهای پریشونی که روی پیشونیش

ریختـه بودو چشماشو پوشونده بود.

کم کم جلو اومد،خدای من چی مـیبینم احمد!!!

امکـان نداره اون که!!؟

اومد طرفمو چاقوی تـو دستشو گذاشت زیر گلوم. چی مـیگی لعنتی!؟

چرا خفه نمـی شی؟! هر کس دیگـه جای تـو بود

تا حاال مرده بود!! چقدر تـو سگ جونی؟!

افشین: برای چی منو آوردی اینجا؟ا من چی مـی خـواهی؟

خفه شو لعنتی،

افشن:با دستش موهاشو که مثل شاخه های

هرز درخت به هر طرفی رفتـه بودنو کنار زد.

حاال شناختی پیری،فهمـیـدی براچی اینجایی!؟

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان گمشده ای در رویا pdf از ستایش.ف با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان گمشـده ای در رویا pdf از ستایش.ف با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ستایش.ف مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 نفس دانشجویه رشتـه پزشکیه و عاشق فرهاد یکی از همکلاسی هاشـه ولی فرهاد به نفس تـوجهی نداره با این وجود نفس هر بار بیشتر عاشق فرهاد مـیشـه. یک روز فرهاد از نفس خـواستگـاری مـیکنه که…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان هنر اول pdf از فاطمه.ح.م با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان هنر اول pdf از فاطمه ح م با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فاطمه ح م مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان هنر اول

قصه راجع به دختر به نام زلال هست که فرزند طلاقه و مزه ی بی مهری رو کـاملا چشیـده

پیش مادربزرگش و عموی جوونش بزرگ مـیشـه عموش یک موزیسین بوده و

زلال پیش اون به آموزش موسیقـی مـی پردازه تا اینک بعد از فوت مادربزرگش مجبور مـیشـه

با پدرش زندگی کنه مشکلات زیادی رو این بین دچار مـیشـه

بعد از سه سال بعد از زندگی با پدرش عموش از خارج بر مـی گرده و

زلال رو پیش خـودش مـی بره و از اینجاست که داستان زندگی زلال شروع مـی شـه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان سنگ سیاه مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان هنر اول

خستـه بودیم و من بیشتر از بقـیه ناراحت و

افسرده بودم بعد از ناھار به اتاقم خزیـدم و به طرف

گوشی ام رفتم ھیچ خبری نبود!

یعنی تماس مرا ندیـده بود؟یعنی نخـواستـه بود با من حرف

بزند؟اول یک پیامک زدم و نیم ساعت منتظر ماندم

اما باز خبری نشـد دلم داشت از سینه ام

بیرون مـی آمد پس کجا بود؟بالاخره ناپرھیزی کردم و

از اتاقم زنگ زدم بعد از چند بوق

ممتد،برداشت و خیلی بداخلاق تـوپیـد: قطع کن

بھت زنگ مـی زنم ھاج و واج ماندم!انگـار او پدرم

بود که با من انطور حرف مـی زد و صدایش را بالا مـی برد

باز در اتاقم منتظر نشستم و با ھمراھم

بازی کردم تا زنگ بزند اما نزد!اعصابم

متشنج شـده بود و به شـدت دلم مـی خـواست بدانم که

چرا او آنقدر اذیتم مـی کند؟چرا مدام به قول معروف

مرا مـی پیچاند! شب شـد و من با ھزار فکر

جور و ناجور و اعصابی خرد و خاکشیر،

به خـواب رفتم مادر و آیـدا عصر بیرون رفتند

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان حقیقت رمانتیک قتل جلد سوم (هیچکسان) pdf از sober با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان حقـیقت رمانتیک قتل pdf از sober با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان sober مـیباشـد

موضوع رمان :ترسناک

خلاصه رمان حقـیقت رمانتیک قتل

این رمان داستان زندگی یه پسر به اسم بهـــراد هست که بعد از مدتی متـوجه

حضور نیروهای منفی در اطرافش مـیشـه. بعد از مدتی به پیشنهاد اطرافیانش

به یه نفر که مشـهوره با جن ها در ارتباطه مراجعه مـی کنه و متـوجه مـیشـه

گروهی از جن های یهودی در صدد آسیب رسوندن به اون هستن و …

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان گلوله های شیطانی

قسمت اول رمان حقـیقت رمانتیک قتل

ساعت ه شت و نیم بود و من هنوز به دفتر نر سیـده بودم. شانس اوردم خیابون

ها خلوت بودن وگرنه با اون سرررعتی که من مـی رفتم احتماال ده بیسررت نفرو

کتلت مـی کردم.با سرعت پیچیـدمتـوی کوچه و جلوی دفتر نگـه دا شتم.جلوی

در خبری از سررورن نبود.شررماره شررو گرفتم و بعد از سرره چهار تا بوق جواب

داد…

– بیا پایین من جلوی در ام.

با نگرانی گفت : ببین…یه مشکلی پیش اومده.پنج دقـیقه صبر کنی مـیام.

– چه مشکلی؟مـی خـوای بیام باال؟

سورن – نه خـودم حلش مـی کنم،االن یه ذره آب بهش مـی زنم درست مـیشـه.

– به چی آب مـی زنی؟!!

سورن – به موهام.همونجا باش اومدم.

با اعصاب خردی نفس عمـیقـی کشیـدم و ماشینو خاموش کردم.فک کنم نصف

عمر من سر قر و فر سورن به باد رفت! مخصوصا با این مدل موهای جدیـدش

دیگـهکـامل آسفالتم کرده.

بوی گند ما شین هم بدتر دا شت اع صابمو به هم مـی ریخت.با اینکه بی شتراز

یه ماه بود که گرفتـه بودمش ا ما هنوز هم داخلش بوی پالسررتیک و بنزین و

خالصه بوی گند مـیـداد.هر چقدر هم درهاشو باز گذاشتم بوش نپریـد.

خـواستم از ماشین پیاده شم اما هوا خیلی سرد بود.احساس کردم تحمل بوی ماشین از

سرررما راحت تره.آسررمون هم..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان لیلی عاشق است pdf از hasti_71 با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان لیلی عاشق است pdf از hasti_71 با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان hasti_71 مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان لیلی عاشق است

رمان لیلی عاشق است داستان دختری ِ که نازپرورده و عزیز کرده ی خانواده ی

خـودش و خانواده ی خاله اش هست !پدر و مادر لیلی بعد از ده سال دعا و

درمان به لیلی رسیـدن ! و شرایط ی که لیلی داره باعث بیش از حد بچه

موندن ش شـده !داستان از تـولد ۱۸ سالگی لیلی و علاقه و وابستگی بیش

از حد اون به پسر خاله اش شروع مـیشـه !شـهاب(پسرخاله ی لیلی)در

شرف ازدواج با همکـار خـودش سپیـده ست اما بایـد دیـد واکنش اون به

این همه وابستگی لیلی چیه !و ایا اون هم حسی به لیلی داره ؟

شـهاب ۹ سال با لیلی اختلاف سنی داره و یه جورایی اونقدر همه ی

مسئولیت های لیلی رو با مـیل خـودش انجام داده که حکم برادر

بزرگتر یا پدری به گردن لیلی داره !و خانواده هاشون جز یه حس ساده ،

هیچ حس دیگـه ای رو بین لیلی و شـهاب نمـی تـونن قبول کنن !

در این بین کمـی هم به زندگی اطرافیان لیلی خـواهیم پرداخت .

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ماهی بی حوض

قسمت اول رمان لیلی عاشق است

نگـاه از چشم هایِ پر حرص ِ سپیـده گرفتم .. خـودم را به شـهاب نزدیک تر کردم

حواسش به گوشی اش بود .. مـی دانستم به خاطر جشن تـولد من ماموریت ش

را رها کرده و نصف حواسش نزد همکـارانش است ..

وقت فوت کردن شمع ِ روی کیک که عدد ۱۸ را نشان مـی داد، بود ، به عادت هر

سال گونه هایم را باد انداختم .. صدای خنده ی حاضرین بعد از خنده ی بلند

شیـدا که سمت چپم نشستـه بود ، به گوش رسیـد ..

همه مـی دانستند بی بوسه ی شیـدا و شـهاب را فوت نخـواهم کرد..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان کیش و مات pdf از مرضیه یگانه با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان کیش و مات pdf از مرضیه یگـانه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان‌ مرضیه یگـانه مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

حال بدی داشتم سرگیجه حالت تـهوع تلوتلو خـوران راه مـیرفتم.آدمهایی که از کنارم مـیگذشتند با چشمانشان سرزنشم مـیکردند.بعضی هم برایم دلسوزی مـیکردند.خانمـی زیر گفت:حقشـه مـیخـواست کمتر بکشـه.
همانطور که از پیاده روی کنار خیابان مـیگذشتم اشک مـیریختم.دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتم همه چیز را باختـه بودم :زندگی عشق امـیـد و..
چطور تـوانستـه بودم؟چطور تـوانستـه بود..خدایا منکه تـوبه کرده بودم.آیا لایق چنین عقوبتی بودم….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان فرستاده pdf با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان فرستاده pdf مهرسا.م با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهرسا.م مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/پلیسی

خلاصه رمان:

باران دختر خیالبافیه که در یک خانواده متـوسط زندگی مـی کنه..یه خـواهر و برادر بزرگتر از خـودش داره برادرش خیلی غیرتیه باران و خـواهرش بیتا با هم به کلاس نقاشی مـیرن..باران فکر مـی کنه که رئیس اموزشگـاه آقای فلاح از اون خـوشش مـیاد و اونم همـین طور…..سعی مـی کنه سر بستـه به خـواهر بگـه
از یه طرف دیگـه دوست اخموی بهنام پاش به خـونه شون باز مـیشـه و باران///

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان اسیر عشق محال pdf نادیا عثمانی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان اسیر عشق محال pdf نادیا عثمانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نادیا عثمانی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 از اینکه مدام از اون خانه، به این خانه نقل مکـان مـی کنیم بیزار و متنفرم پدر و مادرم هم مثل اینکه زیادم از این کـار بدشون نمـیاد ، که هر چند ماه به یک خانه دیگـه ای نقل مکـان مـی کردن با اینکه امکـان خریـد یه خانه خـوب و شیک را داشتیم اما مادرم این کـار را نوعی تفریح مـی دانست و دوست داره هی خـودشو به زحمت بندازه و از اون مکـان به این

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان شایعه،اجبار،عشق pdf از سانیا با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شایعه،اجبار،عشق pdf از سانیا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سانیا مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان شایعه،اجبار،عشق

آسایش دختری شیطون و حاضر جوابه که یکی همـین حاضر جوابی هاش باعث شایعاتی

تـوی دانشگـاه و ازدواج اجباریش و همخـونه شـدن با سامـیار، استاد دانشگـاهش مـیشـه…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان مرهم تنهایی هایت می شوم pdf از هانیه فرخی لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مرهم تنهایی هایت مـی شوم pdf از هانیه فرخی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان هانیه فرخی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان مرهم تنهایی هایت مـی شوم

 قصه از دل گذشتـه ها بیرون مـیاد.

قصه قصه‌ی دلدادگی دختری که در کوچه پس کوچه‌ی

اقاقـیا مهمون دل معصومانه و پاکش مـیشـه

اما..

با دختر داستانمون همراه بشین داستانی پر از سوپرایز های کوچیک و بزرگ…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان مـیخـونه چشمات

قسمت اول رمان مرهم تنهایی هایت مـی شوم

باران مـی باریـد و هوای غبار گرفتـه تـهران را تازگی فرا مـی گرفت.

اما، این دل شوریـده حال هر دم تـو را فریاد مـی زد.حتی سیل اشک هایم نمـی تـوانستندغبار دلم را محو کنند. قطرات اشک هایم

مـیان قطرات باران گم مـی شـد. بعد از رفتنت در خـود فرو رفتـه، و خـود را در آغوش کشیـدم. زیر لب نجوا مـی کردم. بس است

تا کی در تمنای کسی مـی مانی که رنگی از تـو در زندگی اش ندارد؟ تا کی قرار است مویه کنان در فراغش زجه زنی، نیستی

ببینی که چگونه در این سرمای استخـوان سوز از سرمای نبودت چطور دندان به هم مـی سابم. فکر آن که مال دیگری شوی

خـوره ای در جانم انداختـه است و دارد همه ی وجودم را مـی مکد. این روز ها انقدر در خـودم گم شـده ام؛ که به دنبال نشانی از

خـود واقعی ام مـی گردم. خستـه از بایـد و نبایـد های دلم که این روز ها قصد رسوایی ام را در سر پرورش مـی دهد. عشقـی که در

کنج قلبم مدفون شـد، را تا جان در بدن دارم سوگوای اش را مـی کنم. صدای آالرم گوشی خبر از نگرانی مادرم مـی داد مادری

که این روزها سخت نگران دخترک رنجورش بود. پاسخ را لمس کردم صدای دلنشینش در گوشی پخش شـد:

»ترنم؟«

سوز صدایش…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان